March 2, 2024

‘The wife was not interested

नव देहली। कृष्णत्वक्वर्णात्: भर्तुः अपमानः क्रूरता भवति। यदि एतत् निरन्तरं भवति तर्हि तलाकस्य: ठोसः आधारः भवति ।...