October 4, 2023

there will

नव देहली। अधुना महाराष्ट्रे: एम.ए.इतिहासस्य: पाठ्यक्रमस्य विषये राजनैतिकविवादः प्रवृत्तः अस्ति। वस्तुतः नागपुरविश्वविद्यालयेन: एम.ए.इतिहासस्य पाठ्यक्रमे भाकपा स्थाने भाजपायाः...
नव देहली। एकतः यत्र देहली: जलेन परिपूर्णा अस्ति तत्र बहवः क्षेत्राणि जलप्लावनेन प्लावितानि सन्ति, अपरतः देहली: वासिनः...
तिब्बती बौद्धधर्मनेता दलाई लामा दिसम्बरमासे बोधगया भ्रमणं करिष्यति। प्रायः २० दिवसान् यावत् ते बोधगयायां तिष्ठन्ति इति कथ्यते।...