Uddhav Thackeray

मुम्बई । अस्मिन् वर्षे महाराष्ट्रे विधानसभानिर्वाचनं भविष्यति। ततः पूर्वं विपक्षशिबिरे मुख्यमन्त्रीमुखस्य घोषणां प्रति बहूनि अनुमानाः क्रियन्ते। परन्तु...