June 7, 2023

Vedas

डॉ. ईश्वरन् ई एन् ज्योतींषि सन्ति अत्र विवचनीयत्वेन इति ज्योतिषम् अर्शादिगणपठितज्योतिश्शाब्दात् मत्वर्थीये अच्प्रत्यये ज्योतिषशब्दः निष्पन्नः भवति। ज्योतिश्सम्बन्धिशास्त्रम्...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.