September 23, 2023

Violent protests

गुजरातदेशे निर्वाचनस्य घोषणायाः अनन्तरं सर्वे दलाः स्वस्वप्रत्याशिनां सूचीं विमोचयन्ति। एतस्मिन्नन्तरे गुजरातकाङ्ग्रेसस्य राज्यकार्यालये प्रचण्डः विरोधः अभवत् । एककोटिरूप्यकाणि...