February 25, 2024

will replace Bajwa

पाकिस्ताने नूतनस्य सेनाप्रमुखस्य नाम घोषितम् अस्ति। गृह्णातु। जनरल् सैयद आसिम मुनीरः पाकिस्तानस्य नूतनः सेनाप्रमुखः भविष्यति। जनरल कमर...