September 30, 2023

with America

इमरानखानः पुनः अमेरिकादेशस्य उल्लेखं कृतवान् अस्ति । अमेरिकादेशेन स्वं सत्तानिष्कासनम् इति आरोपं कृतवान् इमरानखानः अवदत् यत् पाकिस्तानदेशः...