September 24, 2023

Workers protest

चीनस्य बृहत्तमस्य फॉक्सकोन् कारखानस्य श्रमिकाः Covid लॉकडाउनेन स्थापितानां कठोरप्रतिबन्धानां कारणात् धूमपानं कुर्वन्ति। वेतनादिसुविधानां विषये कर्मचारीः हिंसकरूपेण विरोधं...