September 23, 2023

‘Yashoda’ box office collection report

सामन्था रूथप्रभु इत्यस्याः एक्शन्-रोमाञ्चक-चलच्चित्रं ‘यशोदा’ प्रेक्षकाणां महतीं प्रतिक्रियां प्राप्नोति । दर्शकाः तस्य रोमाञ्चस्य, क्रियायाः च प्रशंसाम् कुर्वन्ति...