Mumbai

मुम्बई। प्रचण्डवृष्ट्या मुम्बईनगरं दुःखदं त्यक्तम् अस्ति। रविवासरे रात्रौ मुम्बईनगरे एतावता वर्षा अभवत् यत् मार्गाभ्यां रेलमार्गपर्यन्तं केवलं जलं...
बालिवुडस्य ‘धक-धक कन्या’ अर्थात् माधुरी दीक्षितः अद्य मे मासस्य १५ दिनाङ्के ५७तमं जन्मदिनम् आचरति। अस्मिन् विशेषदिने तस्य...