President

नव देहली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवासरे हिमाचलप्रदेशस्य केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य धर्मशालायाः सप्तमे दीक्षांतसमारोहे ३० पुण्यशीलछात्राणां स्वर्णपदकेन सम्माननं करिष्यति। महाविद्यालयस्य...