June 7, 2023

Assam

गुवाहाटी। राज्यस्य अनेकभागेषु असमपुलिसस्य आतङ्कवादविरोधिदलेन (एटीएस) कृतेषु अनेकेषु कार्येषु विगत २४ घण्टेषु न्यूनातिन्यूनं १२ जिहादीः गृहीताः। एनआईएतः...
नवदेहली। भारतस्य प्रायः प्रत्येकं राज्यं प्रति मानसूनः प्राप्तः अस्ति । अनेकेषु राज्येषु प्रचण्डवृष्टिः भवति । परन्तु बहुषु...
गुवाहाटी । असम-देशे शुक्रवासरे जलप्रलयस्य स्थितिः गम्भीरा एव अभवत् यतः केचन नूतनाः क्षेत्राणि जलप्लाविताः अभवन्, त्रयः अपि...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.