Azerbaijan

एकस्मिन् प्रमुखे विकासे इराणस्य राष्ट्रपतिः इब्राहिम रायसी यस्मिन् त्रयाणां जनानां काफिले गच्छति स्म तस्मिन् हेलिकॉप्टरमध्ये एकं हेलिकॉप्टरदुर्घटना...