Jaunpur

जौनपुर । उत्तरप्रदेशस्य निर्वाचनयात्रायां गच्छन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गुरुवासरे जौनपुरे द्वितीयसमागमं कृतवान्। विपक्षाय दर्पणं दर्शयन् सः अवदत् यत्...